Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà) Bố cục: 3 phần – Phần 1 (từ “đêm qua… lạ lùng”): giới thiệu về câu truyện. – Phần 2 (“chủ tiên… chợ trời”):…