Thời trang nói gì? (đề mở) Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LÀM BÀI Đề mở, chỉ nêu luận đề, không nêu thao tác lập luận. Đây là vấn đề cập nhật…

Đoàn kết dân tộc Việt Nam đã thành lẽ sống. Bởi thế cha ông ta thường nhắc nhở: “Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn…