Đề bài: Tả chiếc trống trường em Tả chiếc trống trường – Bài làm 1: Khi đến trường thì đối với bản thân em mỗi ngày được đến trường học…